Skip to content Skip to footer
0 items - 0,00 € 0
Košík
0 items - 0,00 € 0
Košík

Zásady ochrany osobných údajov

ZÁSADY PRE SPRACOVANIE A OCHRANU OSOBNÝCH ÚDAJOV ZÁKAZNÍKOV SPOLOČNOSTI Green Technologies Slovakia s.r.o.

V našej firme Green Technologies Slovakia s.r.o. si uvedomujeme dôležitosť ochrany osobných údajov, preto jej venujeme náležitú pozornosť. Táto stránka Vám poskytne informácie o tom, aké osobné údaje zhromažďujeme, ako s nimi nakladáme a kde o Vašich osobných údajoch môžete získať informácie. Ďalej tiež, aké sú možnosti ich zabezpečenia pre každého zákazníka a ako vám súbory cookies uľahčujú opakované návštevy nášho webu.

Vaše osobné údaje sú spracovávané v súlade so zákonom č. 101/2000 Zb. O ochrane osobných údajov (ďalej len „ZOOU“), v platnom znení, a s princípmi rámcových smerníc Európskej únie pre ochranu dát, najmä so smernicou Európskeho parlamentu a Rady 95/46/ES. Správcom a zároveň spracovateľom týchto osobných údajov je spoločnosť:

Green Technologies Slovakia s.r.o., Nám. Gen. M. R. Štefánika 341/2, 906 13  Brezová pod Bradlom
IČO: 46101381, DIČ: 2023236721, IČ DPH SK2023236721

Spracovanie údajov na týchto stránkach

Green Technologies Slovakia s.r.o. automaticky zhromažďuje a ukladá informácie, ktoré nám boli zaslané Vaším prehliadačom v protokolových súboroch servera.

Green Technologies Slovakia s.r.o. nemôže tieto údaje priradiť ku konkrétnym osobám. Tieto údaje nie sú spájané s inými zdrojmi dát. Tieto údaje sú navyše po vykonaní štatistickej analýzy odstránené. Ďalšie osobné údaje, napr. meno, adresa, telefónne číslo alebo e-mailová adresa, nie sú zhromažďované, pokiaľ Vami neboli poskytnuté dobrovoľne, napr. ako súčasť prihlásenia, registrácie, prieskumu, súťaže, plnenia zmluvy alebo žiadosti o informácie.

Tieto informácie získame prostredníctvom tzv. cookies. Takto získané informácie budú používané k Vašej personifikácii a na poskytovanie produktov a služieb, ktoré ste si vyžiadali, alebo ku ktorým ste dali súhlas. Samozrejme môžete si prehliadať naše webové stránky aj bez toho. Ak nechcete, aby sme rozpoznali váš počítač, môžete zabrániť tomu, aby súbory cookies boli uložené na pevný disk výberom „blokovať ukladanie súborov cookies“ v nastavení Vášho prehliadača. Podrobnejšie informácie o súboroch cookies nájdete v Pomocníkovi Vášho prehliadača.

Zákonný dôvod spracovania osobných údajov

Zákonným dôvodom pre spracovanie Vašich osobných údajov, v prípade registrácie na webe, objednania emailového spravodajstva alebo tlačeného katalógu, je Váš súhlas, ktorý týmto dávate správcovi.

Zákonným dôvodom spracovania Vašich osobných údajov v prípade objednávky je skutočnosť, že toto spracovanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy (objednávky).

Analýza webových stránok

Časti našich webových stránok používajú analytickú službu Google Analytics. Táto služba na analýzu stránok je prevádzkovaná spoločnosťou Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (ďalej len Google). Tento analytický nástroj funguje na základe súborov cookies. Cookie je textový súbor, ktorý je odoslaný pri návšteve webových stránok a je dočasne uložený na pevnom disku používateľa webu, aby mohol analyzovať používanie tejto stránky. Informácie uložené súborom cookie sú obvykle odosielané na server Google v USA a uložené tam.

V rámci anonymizácie bude vaša IP adresa v členskom štáte EÚ alebo v inej krajine, ktorá je viazaná Dohodou o EHP, spoločnosťou Google, vopred skrátená. Spoločnosť Google použije poskytnuté informácie v našom zastúpení, aby vypracovala správu o používaní webových stránok. Adresa IP zaslaná prostredníctvom služby Google Analytics nebude zlúčená s inými dátami Google. Pokiaľ chcete zabrániť používaniu súborov cookie, môžete tak urobiť zmenou nastavenia lokálne vo webovom prehliadači používanom v počítači (napr. Safari, Internet Explorer, Opera, Firefox, atď.); program pre otváranie a zobrazovanie webových stránok. Ďalej môžete zabrániť zberu a spracovaniu dát prostredníctvom súborov cookie od spoločnosti Google prevzatím a inštaláciou pluginu, ktorý si môžete stiahnuť na nasledujúcom odkaze.

Zabezpečenie

Podnikli sme technické a organizačné bezpečnostné opatrenia na ochranu Vašich osobných údajov pred stratou, zničením, manipuláciou a neoprávneným prístupom. Všetci naši zamestnanci a všetky tretie strany zapojené do spracovania dát musia dodržiavať zákon o ochrane osobných údajov a spracovávať osobné údaje dôverne.

Pri zhromažďovaní a spracúvaní osobných údajov sa informácie zasielajú zašifrovanou formou, aby sa zabránilo zneužitiu dát treťou stranou. Naše bezpečnostné opatrenia sú pravidelne prispôsobené technickému vývoju.

Všetky dáta uložené u správcu sú chránené zabezpečeným protokolom (HTTPS šifrovaným pomocou TLS), ktorý chráni spojenie medzi webovým prehliadačom návštevníka webu a serverom pred odpočúvaním, podvrhmi dát a umožňuje overenie identity užívateľa, čím minimalizuje riziko neoprávneného prístupu.

Správca nie je zaviazaný sledovať alebo opravovať akékoľvek údaje poskytnuté návštevníkmi webu a žiadnym spôsobom neručí za takéto dáta vložené návštevníkmi webu. Správca si vyhradzuje právo čas od času tieto dáta sledovať a opraviť, doplniť, či odstrániť ich bez udania dôvodu.

Doba uloženia osobných údajov

Vaše osobné údaje budú spracovávané po dobu trvania účinkov práv a povinností zo zmluvy, a ďalej na dobu nevyhnutnú na účely archivovania podľa príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov, najdlhšie však po dobu stanovenú všeobecne záväznými právnymi predpismi.

Štandardná doba, po ktorú budú Vaše osobné údaje v prípade zasielania obchodných oznámení a činenia iných marketingových aktivít správcom uložené, je 5 rokov, najdlhšie však do odvolania Vášho súhlasu so spracovaním osobných údajov.

Z akých zdrojov Vaše osobné údaje získavame?

  • priamo od Vás pri našom rokovaní s Vami o uzavretí obchodu alebo poskytnutí služby a pri ich následnej realizácii (zákonné spracovanie),
  • od ďalších subjektov, ak ste k tomu dali svoj súhlas (dobrovoľné spracovanie),
  • z verejne prístupných registrov, zoznamov a evidencií.

Zoznam najdôležitejších spracovateľov osobných údajov

Prvá Európska Konzultačná s.r.o. nebude zdieľať ani odovzdávať žiadne identifikovateľné informácie o Vás tretím stranám bez Vášho súhlasu. Vaše osobné údaje môžeme zdieľať len s obchodnými partnermi za účelom distribúcie ponuky našich produktov a služieb a ďalšej komunikácie s Vami, v prípadoch vyžadovaných zákonom, napríklad v súvislosti s otázkami štátnej správy, so súdnymi spormi alebo inými právnymi procesmi a požiadavkami, ak sme v dobrej viere presvedčení, že je poskytnutie Vašich údajov potrebné v záujme ochrany našich práv, napríklad pri vyšetrovaní možného porušenia našich podmienok alebo pri zisťovaní, prevencii alebo odhaľovaní podvodov.

Aké sú Vaše možnosti vo väzbe na dobrovoľné spracovanie a prenos osobných údajov?

V prípade dobrovoľného spracovania je len na Vašom slobodnom rozhodnutí, či svoj súhlas v nami navrhovanom rozsahu poskytnete, prípadne obmedzíte, alebo neposkytnete. Rozsahom poskytnutého súhlasu sme viazaní a plne ho rešpektujeme. Poskytnutý súhlas môžete odvolať alebo zmeniť, či upraviť jeho rozsah. V prípade, že súhlas neudelíte, resp. odvoláte, sme povinní ukončiť spracovanie Vašich osobných údajov v primeranej dobe, ktorá zodpovedá technickým a administratívnym možnostiam. Súhlas so spracovaním osobných údajov môžete opätovne udeliť.

Ak by ste sa domnievali, že spracovaním Vašich osobných údajov bolo alebo je porušované nariadenie, máte okrem iného právo podať sťažnosť u dozorného úradu.

Nemáte povinnosť osobné údaje poskytnúť. Poskytnutie Vašich osobných údajov je nevyhnutnou požiadavkou pre uzatvorenie a plnenie zmluvy a bez poskytnutia Vašich osobných údajov nie je možné zmluvu uzavrieť, či ju zo strany správcu splniť.

Zmena vašich osobných údajov?

Pre náležité a správne spracovanie, je potrebné nám oznámiť akúkoľvek zmenu Vašich osobných údajov, ku ktorej dôjde. V prípade, že vlastnou činnosťou zistíme, že Vaše osobné údaje nie sú pravdivé, alebo úplné, budete vyzvaní k oprave; nevykonanie opravy môže mať vplyv na služby, ktoré Vám poskytujeme.

Kde môžete uplatniť prípadné námietky na spracovanie osobných údajov a odvolať súhlas so spracovaním?

Máte kedykoľvek možnosť uplatniť prípadné námietky proti spracovaniu Vašich osobných údajov, odvolať udelený súhlas, či zmeniť jeho rozsah, a to niektorým z nasledujúcich spôsobov:

  • e-mailovou správou na adresu: info@redcat.camp
  • písomným oznámením zaslaným na adresu: Green Technologies Slovakia s.r.o., Nám. Gen. M. R. Štefánika 341/2, 906 13  Brezová pod Bradlom
  • telefonicky na čísle: +421 908 977 883